注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

三年二班的博客

孩子是家庭的福音

 
 
 

日志

 
 

【转载】一年级必背经典《三字经》  

2014-10-26 13:04:20|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

(rén)(zhī)(chū) (xìnɡ)(běn)(shàn) (xìnɡ)(xiānɡ)(jìn) ()(xiānɡ)(yuǎn)

(ɡǒu)()(jiào) (xìnɡ)(nǎi)(qiān) (jiào)(zhī)(dào) (ɡuì)()(zhuān)

()(mènɡ)() ()(lín)(chǔ) ()()(xué) (duàn)()(zhù)

(dòu)(yān)(shān) (yǒu)()(fānɡ) (jiào)()() (mínɡ)()(yánɡ)

(yǎnɡ)()(jiào) ()(zhī)(ɡuò) (jiào)()(yán) (shī)(zhī)(duò)

()()(xué) (fēi)(suǒ)() (yòu)()(xué) (lǎo)()(wéi)

()()(zhuó) ()(chénɡ)() (rén)()(xué) ()(zhī)()

(wéi)(rén)() (fānɡ)(shào)(shí) (qīn)(shī)(yǒu) ()()()

(xiānɡ)(jiǔ)(línɡ) (nénɡ)(wēn)() (xiào)()(qīn) (suǒ)(dānɡ)(zhí)

(rónɡ)()(suì) (nénɡ)(rànɡ)() ()()(zhǎnɡ) ()(xiān)(zhī)

(shǒu)(xiào)() ()(jiàn)(wén) (zhī)(mǒu)(shù) (shí)(mǒu)(wén)

()(ér)(shí) (shí)(ér)(bǎi) (bǎi)(ér)(qiān) (qiān)(ér)(wàn)

(sān)(cái)(zhě) (tiān)()(rén) (sān)(ɡuānɡ)(zhě) ()(yuè)(xīnɡ)

(sān)(ɡānɡ)(zhě) (jūn)(chén)() ()()(qīn) ()()(shùn)

(yuē)(chūn)(xià) (yuē)(qiū)(dōnɡ) ()()(shí) (yùn)()(qiónɡ)

(yuē)(nán)(běi) (yuē)西()(dōnɡ) ()()(fānɡ) (yìnɡ)()(zhōnɡ)

(yuē)(shuǐ)(huǒ) ()(jīn)() ()()(xínɡ) (běn)()(shù)

(yuē)(rén)() ()(zhì)(xìn) ()()(chánɡ) ()(rónɡ)(wěn)

(dào)(liánɡ)(shū) (mài)(shǔ)() ()(liù)(ɡǔ) (rén)(suǒ)(shí)

()(niú)(yánɡ) ()(quǎn)(shǐ) ()(liù)(chù) (rén)(suǒ)()

(yuē)()() (yuē)(āi)() (ài)()() ()(qínɡ)()

(páo)()(ɡé) ()(shí)(jīn) ()()(zhú) (nǎi)()(yīn)

(ɡāo)(zēnɡ)() ()(ér)(shēn) (shēn)(ér)() ()(ér)(sūn)

()()(sūn) (zhì)(xuán)(zēnɡ) (nǎi)(jiǔ)() (rén)(zhī)(lún)

()()(ēn) ()()(cónɡ) (xiōnɡ)()(yǒu) ()()(ɡōnɡ)

(zhǎnɡ)(yòu)() (yǒu)()(pénɡ) (jūn)()(jìnɡ) (chén)()(zhōnɡ)

()(shí)() (rén)(suǒ)(tónɡ) (dānɡ)(shī)() ()(wéi)(bèi)

(fán)(xùn)(ménɡ) ()(jiǎnɡ)(jiū) (xiánɡ)(xùn)(ɡǔ) (mínɡ)()(dòu)

(wéi)(xué)(zhě) ()(yǒu)(chū) (xiǎo)(xué)(zhōnɡ) (zhì)()(shū)

(lún)()(zhě) (èr)(shí)(piān) (qún)()() ()(shàn)(yán)

(mènɡ)()(zhě) ()(piān)(zhǐ) (jiǎnɡ)(dào)() (shuō)(rén)()

(zuò)(zhōnɡ)(yōnɡ) ()()() (zhōnɡ)()(piān) (yōnɡ)()()

(zuò)()(xué) (nǎi)(zēnɡ)() ()(xiū)() (zhì)(pínɡ)(zhì)

(xiào)(jīnɡ)(tōnɡ) ()(shū)(shú) ()(liù)(jīnɡ) (shǐ)()()

(shī)(shū)() ()(chūn)(qiū) (hào)(liù)(jīnɡ) (dānɡ)(jiǎnɡ)(qiú)

(yǒu)(lián)(shān) (yǒu)(ɡuī)(cánɡ)  (yǒu)(zhōu)()  (sān)()(xiánɡ)

(yǒu)(diǎn)() (yǒu)(xùn)(ɡào) (yǒu)(shì)(mìnɡ) (shū)(zhī)(ào)

()(zhōu)(ɡōnɡ) (zuò)(zhōu)() (zhù)(liù)(ɡuān) (cún)(zhì)()

()(xiǎo)(dài) (zhù)()() (shù)(shènɡ)(yán) ()(yuè)(bèi)

(yuē)(ɡuó)(fēnɡ) (yuē)()(sònɡ) (hào)()(shī) (dānɡ)(fěnɡ)(yǒnɡ)

(shī)()(wánɡ) (chūn)(qiū)(zuò) ()(bāo)(biǎn) (bié)(shàn)(è)

(sān)(chuán)(zhě) (yǒu)(ɡōnɡ)(yánɡ) (yǒu)(zuǒ)(shì) (yǒu)(ɡǔ)(liánɡ)

(jīnɡ)()(mínɡ) (fānɡ)()() (cuō)()(yào) ()()(shì)

()()(zhě) (yǒu)(xún)(yánɡ) (wén)(zhōnɡ)() ()(lǎo)(zhuānɡ)

(jīnɡ)()(tōnɡ) ()(zhū)(shǐ) (kǎo)(shì)() (zhī)(zhōnɡ)(shǐ)

()()(nónɡ) (zhì)(huánɡ)() (hào)(sān)(huánɡ) ()(shànɡ)(shì)

(tánɡ)(yǒu)() (hào)(èr)() (xiānɡ)()(xùn) (chēnɡ)(shènɡ)(shì)

(xià)(yǒu)() (shānɡ)(yǒu)(tānɡ) (zhōu)(wén)() (chēnɡ)(sān)(wánɡ)

(xià)(chuán)() (jiā)(tiān)(xià) ()(bǎi)(zǎi) (qiān)(xià)(shè)

(tānɡ)()(xià)  (ɡuó)(hào)(shānɡ)  (liù)(bǎi)(zǎi)  (zhì)(zhòu)(wánɡ)

(zhōu)()(wánɡ) (shǐ)(zhū)(zhòu) ()(bǎi)(zǎi) (zuì)(chánɡ)(jiǔ)

(zhōu)(zhé)(dōnɡ) (wánɡ)(ɡānɡ)(zhuì) (chěnɡ)(ɡān)(ɡē) (shànɡ)(yóu)(shuì)

(shǐ)(chūn)(qiū) (zhōnɡ)(zhàn)(ɡuó) ()()(qiánɡ) ()(xiónɡ)(chū)

(yínɡ)(qín)(shì) (shǐ)(jiān)(bìnɡ) (chuán)(èr)(shì) (chǔ)(hàn)(zhēnɡ)

(ɡāo)()(xīnɡ) (hàn)()(jiàn) (zhì)(xiào)(pínɡ) (wánɡ)(mǎnɡ)(cuàn)

(ɡuānɡ)()(xīnɡ) (wéi)(dōnɡ)(hàn) ()(bǎi)(nián) (zhōnɡ)()(xiàn)

(wèi)(shǔ)() (zhēnɡ)(hàn)(dǐnɡ) (hào)(sān)(ɡuó) ()(liǎnɡ)(jìn)

(sònɡ)()() (liánɡ)(chén)(chénɡ) (wéi)(nán)(cháo) ()(jīn)(línɡ)

(běi)(yuán)(wèi) (fēn)(dōnɡ)西() ()(wén)(zhōu) ()(ɡāo)()

(dài)(zhì)(suí) ()()() ()(zài)(chuán) (shī)(tǒnɡ)()

(tánɡ)(ɡāo)() ()()(shī) (chú)(suí)(luàn) (chuànɡ)(ɡuó)()

(èr)(shí)(chuán) (sān)(bǎi)(zǎi) (liánɡ)(miè)(zhī) (ɡuó)(nǎi)(ɡǎi)

(liánɡ)(tánɡ)(jìn) ()(hàn)(zhōu) (chēnɡ)()(dài) (jiē)(yǒu)(yóu)

(yán)(sònɡ)(xīnɡ) (shòu)(zhōu)(shàn) (shí)()(chuán) (nán)(běi)(hùn)

(liáo)()(jīn) (jiē)(chēnɡ)() (yuán)(miè)(jīn) (jué)(sònɡ)(shì)

()(zhōnɡ)(ɡuó) (jiān)(rónɡ)() (jiǔ)(shí)(zǎi)  (ɡuó)(zuǒ)(fèi)

(tài)()(xīnɡ) (ɡuó)()(mínɡ) (hào)(hónɡ)() ()(jīn)(línɡ)

(dài)(chénɡ)() (qiān)(yān)(jīnɡ) (shí)(liù)(shì) (zhì)(chónɡ)(zhēn)

(quán)(yān)() (kòu)()(lín) ()(chuǎnɡ)(chū) (shén)()(fén)

(qīnɡ)(shì)() (yīnɡ)(jǐnɡ)(mìnɡ) (jìnɡ)()(fānɡ) ()()(dìnɡ)

(yóu)(kānɡ)(yōnɡ) ()(qián)(jiā) (mín)(ān)() (zhì)()(kuā)

(dào)(xián)(jiān) (biàn)(luàn)() (shǐ)(yīnɡ)() (rǎo)()()

(tónɡ)(ɡuānɡ)(hòu) (xuān)(tǒnɡ)(ruò) (chuán)(jiǔ)() (mǎn)(qīnɡ)()

(ɡé)(mìnɡ)(xīnɡ) (fèi)()(zhì) ()(xiàn)() (jiàn)(mín)(ɡuó)

(ɡǔ)(jīn)(shǐ) (quán)(zài)() (zǎi)(zhì)(luàn) (zhī)(xīnɡ)(shuāi)

()(shǐ)(zhě) (kǎo)(shí)() (tōnɡ)(ɡǔ)(jīn) (ruò)(qīn)()

(kǒu)(ér)(sònɡ) (xīn)(ér)(wéi) (zhāo)()() ()()()

()(zhònɡ)() (shī)(xiànɡ)(tuó) (ɡǔ)(shènɡ)(xián) (shànɡ)(qín)(xué)

(zhào)(zhōnɡ)(lìnɡ) ()()(lún) ()()(shì) (xué)(qiě)(qín)

()()(biān) (xiāo)(zhú)(jiǎn) ()()(shū) (qiě)(zhī)(miǎn)

(tóu)(xuán)(liánɡ) (zhuī)()(ɡǔ) ()()(jiào) ()(qín)()

()(nánɡ)(yínɡ) ()(yìnɡ)(xuě) (jiā)(suī)(pín) (xué)()(chuò)

()()(xīn) ()(ɡuà)(jiǎo) (shēn)(suī)(láo) (yóu)()(zhuó)

()(lǎo)(quán) (èr)(shí)() (shǐ)()(fèn) ()(shū)()

()()(lǎo) (yóu)(huǐ)(chí) (ěr)(xiǎo)(shēnɡ) ()(zǎo)()

(ruò)(liánɡ)(hào) ()(shí)(èr) (duì)()(tínɡ) (kuí)(duō)(shì)

()()(chénɡ) (zhònɡ)(chēnɡ)() (ěr)(xiǎo)(shēnɡ) ()()(zhì)

(yínɡ)()(suì) (nénɡ)(yǒnɡ)(shī) ()()(suì) (nénɡ)()()

()(yǐnɡ)() (rén)(chēnɡ)() (ěr)(yòu)(xué) (dānɡ)(xiào)(zhī)

(cài)(wén)() (nénɡ)(biàn)(qín) (xiè)(dào)(yùn) (nénɡ)(yǒnɡ)(yín)

()()() (qiě)(cōnɡ)(mǐn) (ěr)(nán)() (dānɡ)()(jǐnɡ)

(tánɡ)(liú)(yàn) (fānɡ)()(suì) ()(shén)(tónɡ) (zuò)(zhènɡ)()

()(suī)(yòu)(shēn)()(shì)(yǒu)(wéi)(zhě)()(ruò)(shì)

(quǎn)(shǒu)() ()()(chén) (ɡǒu)()(xué) ()(wéi)(rén)

(cán)()() (fēnɡ)(niànɡ)() (rén)()(xué) ()()()

(yòu)(ér)(xué) (zhuànɡ)(ér)(xínɡ) (shànɡ)(zhì)(jūn) (xià)()(mín)

(yánɡ)(mínɡ)(shēnɡ) (xiǎn)()() (ɡuānɡ)()(qián) ()()(hòu)

(rén)()() (jīn)(mǎn)(yínɡ) ()(jiào)() (wéi)()(jīnɡ)

(qín)(yǒu)(ɡōnɡ) ()()() (jiè)(zhī)(zāi) ()(miǎn)()

  评论这张
 
阅读(97)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018