注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

三年二班的博客

孩子是家庭的福音

 
 
 

日志

 
 

背诵过的经典古诗、名言、三字经  

2014-12-12 16:54:40|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

名言

1、() () (ɡuó) (zhě) (ài) (zhī)(hài) () (ɡuó) (zhě) () (zhī)

2、(dàn) 使(shǐ) (lónɡ) (chénɡ) (fēi) (jiànɡ) (zài)() (jiào) () () () (yīn) (shān)

3、(xiān) (tiān) (xià) (zhī) (yōu) (ér) (yōu)(hòu) (tiān) (xià) (zhī) () (ér) ()。 

4、(jìn) (zhōnɡ) (bào) (ɡuó)

5、(wánɡ) (shī) (běi) (dìnɡ) (zhōnɡ) (yuán) ()(jiā) () () (wànɡ) (ɡào) (nǎi) (wēnɡ)。 

6、(rén) (shēnɡ) () (ɡǔ) (shuí) () ()(liú) ()(dān) (xīn) (zhào) (hàn) (qīnɡ)。 

7、() (cùn) (shān) () () (cùn) (jīn)

8、(fēnɡ) (shēnɡ) () (shēnɡ) () (shū) (shēnɡ)(shēnɡ) (shēnɡ) () (ěr)(jiā) (shì) (ɡuó) (shì) (tiān) (xià) (shì)(shì) (shì) (ɡuān) (xīn)。 

9、(tiān) (xià) (xīnɡ) (wánɡ)() () (yǒu) ()。 

10、(ɡōnɡ) (shēnɡ) (mínɡ)(piān) (shēnɡ) (àn)

三字经 

(rén)(zhī)(chū) (xìnɡ)(běn)(shàn) (xìnɡ)(xiānɡ)(jìn) ()(xiānɡ)(yuǎn)

(ɡǒu)()(jiào) (xìnɡ)(nǎi)(qiān) (jiào)(zhī)(dào) (ɡuì)()(zhuān)

()(mènɡ)() ()(lín)(chǔ) ()()(xué) (duàn)()(zhù)

(dòu)(yān)(shān) (yǒu)()(fānɡ) (jiào)()() (mínɡ)()(yánɡ)

(yǎnɡ)()(jiào) ()(zhī)(ɡuò) (jiào)()(yán) (shī)(zhī)(duò)

()()(xué) (fēi)(suǒ)() (yòu)()(xué) (lǎo)()(wéi)

()()(zhuó) ()(chénɡ)() (rén)()(xué) ()(zhī)()

(wéi)(rén)() (fānɡ)(shào)(shí) (qīn)(shī)(yǒu) ()()()

(xiānɡ)(jiǔ)(línɡ) (nénɡ)(wēn)() (xiào)()(qīn) (suǒ)(dānɡ)(zhí)

(rónɡ)()(suì) (nénɡ)(rànɡ)() ()()(zhǎnɡ) ()(xiān)(zhī)

(shǒu)(xiào)() ()(jiàn)(wén) (zhī)(mǒu)(shù) (shí)(mǒu)(wén

 

古诗:

 

1、() () (shī)

(sān)(ɡuó)·(wèi)(cáo)(zhí)

(zhǔ)(dòu)(chí)(zuò)(ɡēnɡ)()(shū)()(wéi)(zhī)

()(zài)()(xià)(rán)(dòu)(zài)()(zhōnɡ)()

(běn)()(tónɡ)(ɡēn)(shēnɡ)(xiānɡ)(jiān)()(tài)()

2、

  

(chì) () (ɡē)

(běi)(cháo)(yuè)()(mín)(ɡē)

(chì)()(chuān),(yīn)(shān)(xià),

(tiān)()(qiónɡ)(),(lǒnɡ)(ɡài)()()

(tiān)(cānɡ)(cānɡ),()(mánɡ)(mánɡ),

(fēnɡ)(chuī)(cǎo)()(xiàn)(niú)(yánɡ)

3、 

鹿() (zhài)

((tánɡ)) (wánɡ)(wéi)

(kōnɡ)(shān)()(jiàn)(rén)(dàn)(wén)(rén)()(xiǎnɡ)

(fǎn)(jǐnɡ)()(shēn)(lín)()(zhào)(qīnɡ)(tái)(shànɡ)

4、 

(xiānɡ) ()

(tánɡ)(wánɡ)(wéi)

(hónɡ)(dòu)(shēnɡ)(nán)(ɡuó)(chūn)(lái)()()(zhī)

(yuàn)(jūn)(duō)(cǎi)(xié)()()(zuì)(xiānɡ)()

5、 

(niǎo) (mínɡ) (jiàn)

(tánɡ)(wánɡ)(wéi)

(rén)(xián)(ɡuì)(huā)(luò)()(jìnɡ)(chūn)(shān)(kōnɡ)

(yuè)(chū)(jīnɡ)(shān)(niǎo)(shí)(mínɡ)(chūn)(jiàn)(zhōnɡ)

6、 

(tián) (yuán) ()

(tánɡ)(wánɡ)(wéi)

(táo)(hónɡ)()(hán)宿()()(liǔ)绿()(ɡènɡ)(dài)(zhāo)(yān)

(huā)(luò)(jiā)(tónɡ)(wèi)(sǎo)(yīnɡ)()(shān)()(yóu)(mián)

7、 

(dēnɡ)(ɡuàn)(què)(lóu)

(tánɡ)(wánɡ)(zhī)(huàn)

(bái)()()(shān)(jìn)(huánɡ)()()(hǎi)(liú)

()(qiónɡ)(qiān)()()(ɡènɡ)(shànɡ)()(cénɡ)(lóu)

8、 

(liánɡ) (zhōu) ()

(tánɡ)(wánɡ)(hàn)

()(tɑo)(měi)(jiǔ)()(ɡuānɡ)(bēi)

()(yǐn)()()()(shànɡ)(cuī)

(zuì)()(shā)(chǎnɡ)(jūn)()(xiào)

(ɡǔ)(lái)(zhēnɡ)(zhàn)()(rén)(huí)

9、 

(jiānɡ) (xuě)

(tánɡ)(liǔ)(zōnɡ)(yuán)

(qiān)(shān)(niǎo)(fēi)(jué)(wàn)(jìnɡ)(rén)(zōnɡ)(miè)

 (ɡū)(zhōu)(suō)()(wēnɡ)()(diào)(hán)(jiānɡ)(xuě)

10、 

(yuè)  ()

(tánɡ)(liú)(fānɡ)(pínɡ)

(ɡēnɡ)(shēn)(yuè)()(bàn)(rén)(jiā)

(běi)(dǒu)(lán)(ɡān)(nán)(dǒu)(xié)

(jīn)()(piān)(zhī)(chūn)()(nuǎn)

(chónɡ)(shēnɡ)(xīn)(tòu)绿()(chuānɡ)(shā)

11、 

(cǎi) (lián) ()

(tánɡ)(liú)(fānɡ)(pínɡ)

(luò)()(qīnɡ)(jiānɡ)()(jīnɡ)(ɡē)(yàn)(chǔ)(yāo)

(cǎi)(lián)(cónɡ)(xiǎo)(ɡuàn)(shí)()()(chénɡ)(cháo)

)

12 

(xún)(yǐn)(zhě)()()                        ((tánɡ))(jiǎ)(dǎo)

(sōnɡ)(xià)(wèn)(tónɡ)(),(yán)(shī)(cǎi)(yào)()

(zhǐ)(zài)()(shān)(zhōnɡ),(yún)(shēn)()(zhī)(chù)

  评论这张
 
阅读(164)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018